Darko Jovović

Bashkëpunëtor profesional

Sektori i përpunimit të dëmit, i çështjeve të përgjithshme dhe juridike

tel: 020.231.882

darko.jovovic@lovcenzivot.me