Lovcen zivot
1304583067osnovnaosiguranja

Sigurimet themelore të jetës

Prodhimet themelore të sigurimeve jetësore janë ato prodhime  që e paraqesin thelbin e veprimtarisë së siguruesve jetësorë. Ata duhet t’ua sigurojnë të të siguruarve  mbrojtjen nga rizikët themelorë, që mund të ndikojnë negativisht  në rrethanat jetësore. Qëllimi  është që, para së gjithash, të sigurohet sigurimi financiar për të siguruarin, për anëtarët e familjes së tij, gjegjësisht për më të afërmit e tij.

Lovcen zivotna osiguranja punon në mënyrë të vazhdueshme  në inovacionet  e prodhimeve themelore she plotësuese , që kanë për qëllim  t’i plotësojnë nevojat e të siguruarve tonë ekzistues dhe të ardhshëm.

Në këtë moment  mund t’u ofrojmë prodhimet themelore në formë të programeve: 1. Sigurimeve të përziera dhe 2. sigurimeve riziko. Së shpejti do t’ua ofrojmë  edhe programet e sigurimeve të bursave, gjë që nuk do të thotë se, ndërkohë, nuk mund t’i shfrytëzoni prodhimet e sigurimeve të përziera për qëllim të njëjtë.

Me rëndësi është që me kursim të filloni në kohë, gjegjësisht sa më parë!

Prodhimet

Sigurimet e përziera të jetës – individuale dhe e ndërsjellët

Sigurimet e përziera të jetës – individuale dhe e ndërsjellët Programi i sigurimit të përzier të jetës u destinohet njerëzve, që mendojnë për të ardhmen e tyre dhe...

më shumë >

Sigurimet riziko të jetës – individuale dhe të ndërsjella

Sigurimet riziko të jetës janë lloj i posaçëm i sigurimeve të jetës që kanë të bëjnë vetëm me sigurimin në rast të vdekjes, pavarësisht nga shkaku. Ky lloj i siguri...

më shumë >

Kalkulator životnog osiguranja