Lovcen zivot
1304582986nezgoda

Aksidenti

Krahas sigurimit jetësor mund të lidhet edhe sigurimi nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – aksidentit. Në atë mënyrë krahas kursimit garantohet edhe siguria plotësuese  nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – aksidentit.

Në rast të aksidentit, kompensohet shuma e siguruar për rast të vdekjes, gjegjësisht shuma e siguruar për invaliditet.  Posaçërisht ofrohet sigurimi për mbulimin e shpenzimeve për shkak të vendosjes në spital për shkak të pasojave të aksidentit (ditët spitalore). Gjithashtu, mund të kontraktohet  edhe shuma e posaçme si kompensim ditor, qëllimi i të cilës është, përpos tjerash, të kompensohet dallimi ndërmjet fitimit dhe kompensimit gjatë kohëzgjatjes së paaftësisë së përkohshme (kaluese) për punë.

Kalkulator životnog osiguranja