Lovcen zivot
1304583029dopunskaosiguranja

Sigurimet shtesë

Sigurimet plotësuese u mundësojnë  të siguruarve që përpos sigurimeve themelore, të kontraktojnë edhe sigurime, që u mundësojnë mbrojtje nga rizikët specifikë.

Sigurimet shtesë mund të jenë posaçërisht interesante për ata individë që nuk e realizojnë mbrojtjen nga rizikët e mbuluar në mënyrë tjetër, por edhe për ata të siguruar, që vlerësojnë se u nevojitet siguri shtesë. Në këtë moment mund t’u ofrojmë sigurime shtesë nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – AKSIDENTIT, duke u këshilluar – Fillimisht lidhe kontratën për AKSIDENT, e pastaj “lutu zotit”.

Prodhimet

Aksidenti

Krahas sigurimit jetësor mund të lidhet edhe sigurimi nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – aksidentit. Në atë mënyrë krahas kursimit garantohet edhe siguria plotësuese...

më shumë >

Kalkulator životnog osiguranja