Sigurimet shtesë

Sigurimet plotësuese u mundësojnë  të siguruarve që përpos sigurimeve themelore, të kontraktojnë edhe sigurime, që u mundësojnë mbrojtje nga rizikët specifikë.

Sigurimet shtesë mund të jenë posaçërisht interesante për ata individë që nuk e realizojnë mbrojtjen nga rizikët e mbuluar në mënyrë tjetër, por edhe për ata të siguruar, që vlerësojnë se u nevojitet siguri shtesë. Në këtë moment mund t’u ofrojmë sigurime shtesë nga pasojat e rastit të fatkeq...më shumë

1304582986nezgoda

Aksidenti

Krahas sigurimit jetësor mund të lidhet edhe sigurimi nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – aksidentit. Në atë mënyrë krahas kursimit garantohet edhe siguria plotësuese  nga pasojat e rastit të fatkeqësisë – aksidentit.

Në rast të aksidentit, kompensohet shuma e siguruar për rast të vdekjes, gjegjësisht shum... më shumë

Sigurimet themelore të jetës

Prodhimet themelore të sigurimeve jetësore janë ato prodhime  që e paraqesin thelbin e veprimtarisë së siguruesve jetësorë. Ata duhet t’ua sigurojnë të të siguruarve  mbrojtjen nga rizikët themelorë, që mund të ndikojnë negativisht  në rrethanat jetësore. Qëllimi  është që, para së gjithash, të sigurohet sigurimi financiar për të siguruarin, për anëtarët e familjes së tij, gjegjësisht për më të afërmit e tij.

Lovcen zivotna osiguranja punon në mënyrë ...më shumë

1304582811mjesovitamajkacerka

Sigurimet e përziera të jetës – individuale dhe e ndërsjellët

Sigurimet e përziera të jetës – individuale dhe e ndërsjellët

Programi i sigurimit të përzier të jetës u destinohet njerëzve, që mendojnë për të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e familjes së vet, ngase mundëson kursim të sigurt dhe të thjeshtë, jep mbrojtje të plotë të sigurimit dhe e garanton pagimin e shumës s... më shumë

Prodhimet: I përzier - classic Siguria e dyfishtë – e përzier I përzier - fiks
1304582915rizikopojas

Sigurimet riziko të jetës – individuale dhe të ndërsjella

Sigurimet riziko të jetës janë lloj i posaçëm i sigurimeve të jetës që kanë të bëjnë vetëm me sigurimin në rast të vdekjes, pavarësisht nga shkaku. Ky lloj i sigurimeve  jetësore nuk ka karakter të kursimit. Në rast të paraqitjes së rastit të siguruar, shfrytëzuesi i sigurimit, të cilin e përcakton pronari i policës s... më shumë

Prodhimet: Riziko – kreditë Riziko – classic