Vrsta osnovnog osiguranja
Proizvod
Proizvod
Oblik
Pristupna starost osiguranika
Pristupna starost saosiguranika
Ugovoreno trajanje osiguranja
Pol
Plaćanje
Suma osiguranja
Premija:
0.0 €
Premija Za mjesečno plačanje ne smije biti manja od 15€ Suma osiguranja život:
0.0 €
Suma osiguranja smrt:
0.0 €
Vrsta dopunskog osiguranja
Premija za smrt usljed nezgode Osigurana suma za smrt usljed nezgode
0.0 €
Osigurana suma za trajni invaliditet
0.0 €
Premija za bolničke dane Bolnički dan
0.0 €
Premija za dnevnu naknadu Dnevna naknada
0.0 €