Janez Rožmarin

Nënkryetar i Bordit të drejtorëve,

përfaqësues i Lovcen osiguranje