Rok Dremelj

Kryetar i Bordit të drejtorëve, përfaqësues i Zavarovalnica Triglav (shtëpia e sigurimit Triglav)