Ekipi ynë

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve

Rok Dremelj

Kryetar i Bordit të drejtorëve, përfaqësues i Zavarovalnica Triglav (shtëpia e sigurimit Triglav)

Janez Rožmarin

Nënkryetar i Bordit të drejtorëve,

përfaqësues i Lovcen osiguranje

Igor Zupan

Anëtar i Bordit të drejtorëve,

përfaqësues i Zavarovalnica Triglav

mr Dobrila Otović

Drejtor ekzekutiv

Kabineti i drejtorit ekzekutiv

tel: 020.231.882

dobrila.otovic@lovcenzivot.me

Punonjësit

Bojana Peković

Agjent intern i shitjes

Sektori i shitjes dhe marketingut

tel: 020.231.882

bojana.pekovic@lovcenzivot.me

Darko Jovović

Bashkëpunëtor profesional

Sektori i përpunimit të dëmit, i çështjeve të përgjithshme dhe juridike

tel: 020.231.882

darko.jovovic@lovcenzivot.me

Bojan Golubović

Agjent intern i shitjes

Sektori i shitjes dhe marketingut

tel: 020.231.882

jovanka.knezevic@lovcenzivot.me

Tijana Radinović

Udhëheqëse e sektorit

Sektori i financave dhe kontabilitetit

tel: 020.231.882

tijana.radinovic@lovcenzivot.me

Špela Simončić

Aktuare

 

tel: 020.231.882

primoz.plantaric@lovcenzivot.me

Goran Strahinja

Udhëheqës i shërbimit të revizionit intern

Shërbimi i revizionit intern

tel: 020.231.882

goran.strahinja@lovcenzivot.me