Ekipi ynë

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve

Rok Dremelj

Kryetar i Bordit të drejtorëve, përfaqësues i Zavarovalnica Triglav (shtëpia e sigurimit Triglav)

Janez Rožmarin

Nënkryetar i Bordit të drejtorëve,

përfaqësues i Lovcen osiguranje

Igor Zupan

Anëtar i Bordit të drejtorëve,

përfaqësues i Zavarovalnica Triglav

mr Dobrila Otović

Drejtor ekzekutiv

Kabineti i drejtorit ekzekutiv

tel: 020.231.882

dobrila.otovic@lovcenzivot.me