Lovcen zivot
1304583254mjesovitamajkacerka

Mješovita osiguranja života – individualna i uzajamna

Program mješovitog osiguranja života namijenjen je ljudima koji misle na svoju i budućnost svoje porodice, jer omogućava sigurnu i jednostavnu štednju, daje potpunu osiguravajuću zaštitu i garantuje isplatu ugovorene sume zajedno sa učešćem u dobiti osiguraniku – po isteku ugovora, odnosno korisniku osiguranja, odmah po nastupanju osiguranog slučaja.

Ko može zaključiti mješovito osiguranje?

Mješovita osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja mogu zaključiti sva zdrava lica od navršene 14-te do navršene 65-te godine, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina. Lica koja nisu zdrava (tj. imaju značajnije zdravstvene probleme) najčešće se mogu osigurati, ali uz uvećanje premije osiguranja. Uvećanje premije kompenzuje uvećani rizik. Lica koja su starija od 65 godina mogu se osigurati takođe, ali pod posebnim uslovima koje propiše Lovćen – životna osiguranja.

Individualno ili uzajamno mješovito osiguranje života?

Mješovita osiguranja - individualna i uzajamnaU čemu je razlika? Individualna osiguranja života se ugovaraju u odnosu na osiguranika, a uzajamna u odnosu na osiguranika i saosiguranika. Individualna osiguranja su namijenjena onim pojedincima koji prvenstveno brinu o sebi i svojim najbližima i koji žele pametno i sigurno uložiti svoj novac. U slučaju doživljenja, osigurana suma sa obračunatom i pripisanom dobiti se isplaćuje osiguraniku, a u slučaju smrti njegovoj porodici, odnosno onom korisniku osiguranja kojeg osiguranik navede u polisi.

Uzajamna osiguranja života su oblik životnog osiguranja kod kojeg osiguranik i saosiguranik zajednički zaključuju osiguranje. Ova vrsta osiguranja je namijenjena, prije svega, supružnicima i članovima porodice, a mogu je zaključiti i bilo koja dva lica kod kojih postoji materijalni interes za takav vid osiguranja. Na ovaj način se štedi na “porodičnom” nivou i stvaraju se pretpostavke za finansiranje troškova školovanja, penzije, putovanja, opremanja stambenog prostora i sl. Kako je premija osiguranja zajednička i kako je i u ovom slučaju, minimalna premija osiguranja 15 € (na mjesečnom nivou), na ovaj način osiguranje života mogu zaključiti i osiguranici sa manjim prihodima. Korisnik osiguranja za slučaj smrti jednog osiguranika može biti nadživjeli osiguranik ili drugo lice koje odredi ugovarač osiguranja, a u slučaju doživljenja, po pravilu su, oba osiguranika po 50%.

Na koji rok se može zaključiti?

Mješovita osiguranja se mogu ugovoriti na rok od 5-30 godina. Ugovaranjem osiguranja na duži rok ostvaruje se veći kapital, pa je preporučljivo ugovoriti osiguranje u što ranijoj dobi.

Posebna prava osiguranika

Osiguranici mogu u skladu sa Uslovima za osiguranje života izvšiti otkup osiguranja nakon druge godine, ako je ugovoreno trajanje osiguranja manje od 15 godina, odnosno poslije treće godine, ako je ugovoreno trajanje osiguranja veće ili jednako 15 godina, ali samo u specifičnim situacijama (definisanim Uslovima osiguranja) kada je osiguraniku stvarno potrebna i finansijska i druga vrsta podrške.

U slučaju da osiguranik iz bilo kog razloga ne može plaćati premiju, izvršiće se kapitalizacija osigurane sume. Pravo na kapitalizaciju osigurane sume se može ostvariti ukoliko je osiguranik najmanje dvije godine uplaćivao premiju osiguranja, a ugovoreno trajanje osiguranja manje od 15 godina, odnosno 3 godine, ako je ugovoreno trajanje osiguranja veće ili jednako 15 godina.

Programi mješovitih osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja

Svim zainteresovanim licima, nezavisno od toga da li se odluče za individualno ili uzajamno mješovito osiguranje života, nudimo:

  • Mješovito – classic
  • Mješovito – dvostruka sigurnost
  • Mješovito – fiksno

Svi programi sadrže i štednu i riziko komponentu, što znači da naše društvo isplaćuje osiguranu sumu, nezavisno od toga da li će doživjeti ugovoreno trajanje osiguranja. Ako je, recimo, ugovoreno trajanje 10 godina i ukoliko osiguranik doživi ugovoreno trajanje, stiče pravo na: 1. ugovorenu osiguranu sumu i 2. dobit koju društvo ostvari u tom periodu. Ukoliko osiguranik ne doživi ugovoreno trajanje osiguranja, u bilo kom trenutku smrti osiguranika, korisnik osiguranja stiče pravno na: 1. Ugovorenu osiguranu sumu i 2. do tog trenutka ostvarenu i pripisanu dobit.

Proizvodi

Mješovito – fiksno

Mješovito - fiksno, odnosno mješovito term-fix osiguranje života je karakteristično po tome što osiguranik/saosiguranik stiče sva prava nakon isteka ugovorenog perioda traja...

više >

Mješovito – dvostruka sigurnost

Mješovito - dvostruka sigurnost, odnosno mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa dvostrukom osiguranom sumom za slučaj smrti, je namijenjeno onim pojedincima i...

više >

Mješovito – classic

Mješovito - classic, odnosno mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja, je oblik životnog osiguranja koji je najpopularniji i ujedno jedan od proizvoda životnog osig...

više >

Kalkulator životnog osiguranja