Lovcen zivot

Vinkulacija polise

postupak u kome se prava iz polise osiguranja prenose na povjerioca (npr. Banku  u slučaju odobrenja kredita) kao vrsta zaloge (garancije) da će osiguranik/nosilac kredita  izvršiti svoje obaveze prema povjeriocu;