Lovcen zivot

Ugovarač

lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju. Ugovarač osiguranja je najčešće ujedno i osiguranik. Ugovarač i osiguranik mogu biti i različita lica. Ugovarač može biti i pravno i fizičko lice;