Lovcen zivot

Saosiguranik

lice koje zaključuje ugovor o osiguranju života zajedno sa osiguranikom (uzajamna osiguranja);