Lovcen zivot

Riziko osiguranja života

osiguranja koja pokrivaju rizik smrti unutar ugovorenog perioda trajanja osiguranja. Ukoliko ne dođe do nastupanja rizika, osiguravač nema obavezu isplate osigurane sume, a ukoliko nastupi rizik, osiguravač isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu, pri čemu prestaje obaveza dalje uplate premija osiguranja;