Lovcen zivot

Premija osiguranja

iznos koji je ugovarač (odnosno osiguranik, ako se radi o istom licu) dužan platiti osiguravaču po zaključenom ugovoru o osiguranju;