Lovcen zivot

Ponudač

lice koje namjerava da zaključi ugovor o osiguranju;