Lovcen zivot

Kapitalizacija osiguranja

podrazumijeva prestanak plaćanja premije osiguranja pri čemu se ugovorena osigurana suma umanjuje na bazi Tabele smanjenih osiguranih suma, što znači da će osiguranik po isteku perioda osiguranja ipak dobiti osiguranu sumu, ali manju od one koju bi dobio kada bi redovno uplaćivao premiju osiguranja;